25.11.2014 00:00 Wiek: 4 yrs
Kategoria: ITL

Spotkanie z ekspertem Urzędu Lotnictwa Cwilnego panem Piotrem Kaczmarczykiem

W Polskim Klubie Lotniczym, pod patronatem Instytutu Transportu Lotniczego, odbyła się w dniu 24 listopada 2014 prezentacja możliwości systemu European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems (ECCAIRS).


Europejski system jest narzędziem wspierania krajowych i europejskich podmiotów w zakresie zbierania, udostępniania i analizowania informacji o zdarzeniach lotniczych w celu poprawy bezpieczeństwa lotniczego w państwach Unii Europejskiej.

Ekspert Urzędu Lotnictwa Cywilnego pan Piotr Kaczmarczyk omówił i pokazał możliwości systemu rejestracji i analiz zdarzeń w lotnictwie ECCAIRS w wersji 4 oraz w nowej wersji 5, która będzie wdrażana w 2015 roku.

System ECCAIRS wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa operacji lotniczych poprzez:

  • gromadzenie raportów zdarzeń zgodnie z taksonomią ICAO ADREP/HEIDI,
  • standaryzowanie danych (zdarzeń),
  • analizowanie danych,
  • ich integrację oraz
  • rozpowszechnianie danych pomiędzy krajowymi i unijnymi władzami i organami lotniczymi.

Służą temu różnorodne aplikacje, które system udostępnia użytkownikom na każdym z w/w etapów.

Zalety systemu ECCAIRS polegają przede wszystkim na standaryzacji narzędzi, zakodowaniu zdarzeń w jednoznaczne dla wszystkich użytkowników pojęcia, łatwości wymiany informacji między użytkownikami i możliwości stosowania analiz na różnych poziomach zależnie od potrzeb środowiska lotniczego.

Komisja Europejska udostępnia system państwom członkowskim nieodpłatnie, ale ogranicza dostęp poprzez limitowanie ilości użytkowników w danym państwie. Dostęp do bazy KE przekazywany jest imiennie i w naszym kraju mają go 2 osoby: z ULC i PKBWL. Do części krajowej systemu dostęp ma 136 osób z podmiotów branży lotniczej. Wprowadzaniem danych do ECCAIRS zajmuje się wyłącznie ULC na podstawie formularzy zgłoszeń incydentów i wypadków od polskich podmiotów, do czego zobowiązuje ich rozporządzenia  PE i Rady UE  nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz nr  376/2014 w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych,

KE, EASA i państwa członkowskie publikują coroczny raport o stanie bezpieczeństwa lotniczego. Zgodnie  z Dyrektywą 2003/42/WE „Państwa Członkowskie mogą przynajmniej raz do roku

publikować przegląd bezpieczeństwa zawierający informacje o typach zdarzeń zebranych przez ich system obowiązkowego zgłaszania”.