Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

28.04.2015

Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych

„Schizofrenia - analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” to 16 publikacja Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego dotycząca kompleksowych kosztów choroby. Eksperci IZWOZ podczas kilkumiesięcznej pracy poddali analizie wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu schizofrenii w Polsce. 

Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia

11.12.2013

Konkurs Liderzy zmian w ochronie zdrowia

Uczelnia Łazarskiego oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska ogłasza nabór wniosków do konkursu „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, który ma na celu wyłonienie szpitali o najwyższym standardzie zarządzania i upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań.

Debata ekspercka "Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z perspektywy ekonomiczno-społecznej"

15.10.2013

Debata ekspercka "Kierunki racjonalizacji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z perspektywy ekonomiczno-społecznej"

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zaprasza na prezentację raportu „Analiza kosztów medycznych i społecznych chorób związanych z niewydolnością serca w Polsce” oraz debatę ekspercką nt. kierunków racjonalizacji opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z perspektywy ekonomiczno-społecznej. Debata odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. w godz. 12.00-14.00 na Uczelnia Łazarskiego, (ul. Świeradowska 43, Warszawa, aula 130, I piętro, Sektor C)

Misja IZWOZ

Misją IZWOZ jest podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.

Cele strategiczne IZWOZ

—Głównym celem IZWOZ jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o sektorze ochrony zdrowia, a także tworzenie i propagowanie propozycji rozwiązań z obszaru organizacji ochrony zdrowia. —

IZWOZ inicjuje i umacnia dialog, współpracę, koordynację działań i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, samorządem terytorialnym i zawodowym, sektorem prywatnym i środowiskiem akademickim, skoncentrowanym wokół sektora ochrony zdrowia.

Przedmiot działałności IZWOZ

Prowadzenie niezależnych badań i analiz oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, ekonomicznych, politycznych i menadżerskich aspektów  organizacji ochrony zdrowia, a w szczególności:

 • analiza rozwoju form organizacyjno-prawnych ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych, centralnego, regionalnego i lokalnego  planowania programów zdrowotnych,
 • interpretacja stanu zdrowia społeczeństwa oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście właściwego definiowania na tej podstawie odpowiednich form organizacyjno-prawnej aktywności uczestników systemu ochrony zdrowia,
 • badanie i ocena aktywności władz publicznych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego,
 • analiza źródeł i sposobów finansowania działań na rzecz zdrowia indywidualnego i publicznego,
 • analiza porównawcza organizacji ochrony zdrowia w Polsce i w innych krajach,
 • analiza różnych aktywności społecznych, dotyczących zdrowia indywidualnego i publicznego oraz inicjatyw międzysektorowych i interdyscyplinarnych, których podstawowym celem jest poprawa stanu zdrowia,
 • analiza zakresu i sposobów zaangażowania się sektora prywatnego w sferę wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • —upowszechnianie wiedzy o organizacji systemu ochrony zdrowia,
 • doradzanie administracji rządowej i samorządowej, podmiotom leczniczym oraz innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia,
 • popularyzacja wiedzy i zachęcanie do publicznej debaty na temat sektora ochrony zdrowia poprzez organizację konferencji, seminariów oraz wizyt studyjnych,
 • prowadzenie szkoleń oraz programowanie studiów podyplomowych dla osób działających w podmiotach, jednostkach i organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Kluczowe kompetencje IZWOZ

 • —Działalność IZWOZ opiera się na łączeniu doświadczeń osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia z wiedzą akademicką oraz dobrymi praktykami prawniczymi i menedżerskimi w obszarze organizacji i zarządzania ochroną zdrowia.
 • W prace IZWOZ angażujemy wybitnych przedstawicieli nauki, praktyków administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz przedstawicieli podmiotów leczniczych, aby jak najlepiej spełnić pokładane w Nas oczekiwania.
 • —IZWOZ zapewnia kadrę naukowo/dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Publicznego Prawa Ochrony Zdrowia i Zdrowia Publicznego.
 • —IZWOZ współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.