Nowe wydawnictwo z grantu Uczelni Łazarskiego

13.11.2013

Nowe wydawnictwo z grantu Uczelni Łazarskiego

"PRAWO PUBLICZNE OCHRONY ZDROWIA" autorzy: Maciej Dercz, Hubert Izdebski, Tomasz...

Misja

Misją IPOZ jest podejmowanie wysiłku badawczego na rzecz poprawy jakości, przejrzystości i transparentności prawa w ochronie zdrowia w Polsce.

 

PRZESŁANKI POWOŁANIA IPOZ

 • —  Wysoka dynamika zmian organizacyjnych i strukturalnych w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • —  Permanentna ,,reforma” struktury administracyjnej systemu ochrony zdrowia i wynikające z niej zmiany prawne,
 • —  Brak zaplecza naukowo-badawczego z zakresu prawnych i administracyjnych aspektów ochrony zdrowia, 
 • —  Presja na pełne urynkowienie systemu ochrony zdrowia i płynące z niej niebezpieczeństwo braku zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • —  Rozwój nowych form zarządczych, nowych technologii medycznych i informatycznych – bez jednoczesnego zapewnienia równych praw pacjentów i świadczeniobiorców,
 • —  Brak think thanków specjalizujących się w obszarze prawnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 

 

Cele strategiczne

 

 • Głównym celem IPOZ jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza w odniesieniu do sfery publicznej, a także tworzenie i propagowanie propozycji de lege ferenda w odniesieniu do prawa regulującego funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.
 • IPOZ inicjuje i umacnia dialog, współpracę, koordynację działań i wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, samorządem terytorialnym i zawodowym, sektorem prywatnym i środowiskiem akademickim, skoncentrowanym wokół zagadnień szeroko rozumianego prawa ochrony zdrowia.

Przedmiot działałności

Prowadzenie niezależnych badań i analiz oraz działalności doradczej w obszarze prawnych, administracyjnych i politycznych aspektów  funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, a w szczególności:

 • analiza prawa: międzynarodowego, unii europejskiej, konstytucyjnego, administracyjnego i finansowego pod  kątem jego wpływu na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia,
 • analiza rozwoju form administracyjno-prawnych systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych, centralnej, regionalnej i lokalnej  administracji ochrony zdrowia,
 • badanie i ocena aktywności władz publicznych w aspekcie zapewnienia konstytucyjnych wolności i praw ekonomicznych i socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prawna analiza źródeł i możliwości finansowania działań na rzecz zdrowia indywidualnego i publicznego,
 • analiza porównawcza prawnych aspektów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w innych krajach,
 • prawna analiza różnych aktywności społecznych,  dotyczących zdrowia indywidualnego i publicznego oraz inicjatyw międzysektorowych i interdyscyplinarnych, których podstawowym celem jest realizacja konstytucyjnych wolności i praw ze szczególnym uwzględnieniem prawa równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.
 • upowszechnianie wiedzy o prawnych aspektach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • doradzanie administracji rządowej i samorządowej, podmiotom leczniczym oraz innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia w zakresie prawa w ochronie zdrowia.
 • popularyzacja wiedzy i zachęcanie do publicznej debaty na temat prawa w ochronie zdrowia poprzez organizację konferencji, seminariów oraz wizyt studyjnych.
 • prowadzenie szkoleń oraz programowanie studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów systemu ochrony zdrowia dla osób działających w podmiotach, jednostkach i organizacjach zajmujących się ochroną zdrowia

Kluczowe kompetencje

 • —Działalność IPOZ opiera się na łączeniu doświadczeń praktycznych osób zajmujących się prawnymi i administracyjnymi aspektami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z wiedzą akademicką oraz dobrymi praktykami prawniczymi  w obszarze ochrony zdrowia. W prace IPOZ angażujemy wybitnych przedstawicieli nauki, praktyków administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialnych za zagadnienia prawa ochrony zdrowia oraz przedstawicieli podmiotów leczniczych.
 • —IPOZ zapewnia kadrę naukowo/dydaktyczną dla Uczelni Łazarskiego w zakresie: Prawa Publicznego Ochrony Zdrowia i prawnych aspektów Zdrowia Publicznego.
 • —IPOZ współpracuje z wyższymi uczelniami i jednostkami badawczymi w realizacji programów badawczych i programów edukacyjnych.